Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Монарх ООД e администратор на лични данни  и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. Монарх ООД събира, съхранява, организира, изтрива, или унищожава, предоставените от Вас лични данни. Монарх ООД осъществява правомощията, предвидени в Закона за туризма, Закона за статистиката, Закон за местните данъци и такси, Закона за счетоводството и други нормативни актове, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности: водене на регистър за резервации; водене на регистър за касови и безкасови плащания; водене на регистър за чуждестранни туристи;маркетингови дейности; водене на регистър за похвали и оплаквания, както и за всички други дейности, свързани с предоставяне на туристическата услуга.

КАТЕГОРИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Име, презиме и фамилия, електронна поща, телефонен номер, ЕГН / ЛНЧ, дата на раждане, гражданство, номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава, издала националния документ; период на престой, етаж, номер на стая/апартамент,брой реализирани нощувки, видове и брой допълнителни услуги, заявени и ползвани в хотела.

ПРИНЦИПИ

Монарх ООД спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

ПРАВА

При събирането, съхраняването и обработването на Вашите лични данни имате право на

информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас лични данни; коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни – по Ваша инициатива или по инициатива на Монарх ООД; заличаване на личните данни, в случаите на законови основания за това; право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между Вас и Монарх ООД до неговото решаване, възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови основания за това; право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Монарх ООД може при необходимост да предостави Вашите лични данни на трети лица, действащи в качеството на обработващ, въз основа на изричен договор. Монарх ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стреми да осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел. Монарх ООД може да предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Монарх ООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в ХОТЕЛИТЕ на Монарх ООД е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

СЪХРАНЕНИЕ

 Монарх ООД съхранява лични данни за период, който счита за нужен, съобразно приложимите закони (включително законите за съхраняване на документи).

СИГУРНОСТ

Монарх ООД налага физически и технически ограничения на достъпа и използването на лична информация на своите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация, която ползва в процеса на работата си. Монарх ООД е определила Длъжностно лице за опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни. С цел максимална сигурност при обработка на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като псевдонимизация, криптиране и др.